ÚZEMNÍ STUDIE PARKU VE VRBÁTKÁCH - DUBANECH 2023

Studie parku „Na okraji“ navazuje na studii hřbitova. Je v tom hluboká symbolika, kdy se vedle staví smrt a život. ě.
Park je navrhován jako jednoduchá přírodní plocha, ponechaná především vegetačním prvkům a svobodě pohybu po trávnících. Plocha je v blízkosti mateřské a základní školy a mohla by se stát součástí výukového a herního programu. Krmení ptactva, hmyzí hotely, nabídka mrtvého dřeva jsou témata, která rezonují se záměry nejrůznějších výukových programů. Park nabízí pobyt v přírodním prostředí, a i když je to prostředí umělé, založené člověkem, může ve všech vyvolat tak důležitý a potřebný kladný vztah ke světu, ze kterého jsme vzešli. 

ÚZEMNÍ STUDIE HŘBITOVA VE VRBÁTKÁCH - DUBANECH   2023

Většina obecních hřbitovů v naší oblasti Hané má podobnou půdorysnou geometrii a členění. My sami jsme se přímo setkali se hřbitovy v Olšanech u Prostějova, Kralicích na Hané, Doloplazech. Přestože byl kompoziční základ dán, v praxi se hroby umísťovaly sice podle jasného plánu, ale s drobnými výškovými a polohovými odchylkami. Nepřesnosti v geometrii, nahodilost, jsou dle nás pozitivní a připomínají běh života, který se také neodvíjí podle jasného plánu. Abychom podpořili čistotu a vyšší řád kompozice hřbitova ve Vrbátkách – Dubanech, navrhujeme práci s liniemi hlavních a vedlejších chodníků a drobnými volnými plochami. Tím se do kompozice vrací původně zamýšlený kompoziční řád.. 

STUDIE VYUŽITÍ AREÁLU CIHELNY SAMOTIŠKY, včetně bývalé technologické nádrže   2023

Genia loci bývalé cihelny, cihla jako symbol, brand parku, hra s kontrasty, aktivity 
Koncepce parku v areálu bývalé cihelny je vystavěna na kontrastech. Místa s aktivitou (herní prvky, občerstvení) střídají místa klidná až meditativní. Pěšiny skrz tmavé, divoké porosty dřevin s břečťanem v podrostu vystřídá světlý palouk, kde oslňuje slunce. Stejně tak strnulé roviny hřišť a kurtů vystřídá dramaticky stoupající terén při chůzi do kopce. Některá místa budou vyžadovat lidskou péči a údržbu, v některých bude čarovat příroda. V návrhu se symbolicky navazuje na bývalou cihelnu. Nejedná se o rekonstrukci stavby či naučné stezky s výpravnými cedulemi, spíše podpora vzpomínky na historii místa. Připomínka by měla být ukryta v malých prvcích. V barvě povrchu, tvarové podobnosti, názvu parku, použití cihly jako materiálu drobný segment v površích, v materiálech použitých na drobných prvcích či mobiliáře. 

ÚZEMNÍ STUDIE ULICE LIDICKÁ, MORAVSKÝ BEROUN   2023

Moravský Beroun býval důležitým městem celého kraje, místem kultury, výroby i obchodu. Během událostí v průběhu 20. století, se tato situace dramaticky změnila. Tento "zmar" se nad městem stále vznáší do té míry, že zde domy spíše chátrají. Proti tomuto trendu jde filozofie návrhu. Místo boření – začít stavět.
Do řešeného prostoru je vložena nová stavba lehké světlé konstrukce, která svým umístěním a hmotou připomene původní zástavbu.  V jaké části byla kuchyň? Kde obývací pokoj? A co se odehrávalo v zahradě? Kdo v domě bydlel a jaký byl jeho osud? 
Stavba pergoly odděluje plochu náměstí od prostoru odpočinkového dvorku za ní. Členění plochy stavby i zahrady připomíná jednotlivé pokoje, části domu. Je nenápadným živým památníkem.

   

ÚZEMNÍ STUDIE, PARK V PŘEDNÁDRAŽÍ, BOHUŇOVICE   2021

Území zelené plochy v přednádraží vlakové zastávky v Bohuňovicích je ze severní strany vymezeno budovou hlavního nádraží, ze strany jižní budovou obchodu, západní vedením železniční trati a východní ulicí U Nádraží a rodinnými domy. Blízkost železnice velmi silně ovlivňuje i charakter území. Vtiskává do něj industriální charakter, který je v návrhové části podporován. Tvarosloví návrhu vychází z přísné linearity železniční trati a jejích prvků, které jsou přímé a v určitých úsecích se sbíhají a zase rozcházejí. 
Záměrem návrhu je využít srážkovou vodu zachycenou ze střech okolních objektů pro závlahu rostlin v období letního sucha a zapojit tento systém do „dešťové zahrady“ jako jednéz atraktivních aktivit parku.

STUDIE ŠKOLNÍ ZAHRADY V PŘÁSLAVICÍCH   2020

Je to trochu jako obilný klas, kde jsou na přímém vřetenu v úžlabí přisedlé květy. Symbolika klasu je pro nás signálem hojnosti, racionality, dobrého hospodaření, pozitivního rozvoje, klidu
a míru, harmonických vztahů ve společnosti. Všechny tyto atributy by měly být určitě obsaženy při práci s dětmi, protože v mateřské a základní škole získávají děti k celé struktuře lidské civilizace vztah. Do podvědomí se jim dostávají pravidla, podle kterých se pak v dospělosti začlení do společnosti. Proto je racionalita hlavní podstatou návrhu a všechno ostatní ploše a herním prvkům dodá dětská fantazie, která je bezbřehá.

Přestože není terén zahrady v rovině, dá se velmi účelně uspořádat. Hlavní filozofií však není výtvarný motiv nebo nějaká dominanta, ke které kompozice spěje. Tímto motivem je racionalita uspořádání na základě hlavní komunikační osy vedoucí mezi budovou školy a zadní branou. Pozemek je natolik úzký, že bylo nutno jednotlivé funkce za sebe pouze zařadit ve vhodném sledu.

STUDIE PARKU OLŠANY U PROSTĚJOVA   2020

Park v Olšanech u Prostějova je velmi významnou součástí centra obce a spolu s kostelem svatého Jana Křtitele a farou jsou historickým jádrem a společensko-kulturním centrem. Když se ale zaměříme na vlastní plochu parku zjistíme, že jeho stav není tak radostný, a přestože je v něm dostatek stromů a základní komunikační systém, není tady žádný program pro člověka.
Základní kompoziční myšlenka spočívá v uplatnění nízké kamenné zídky, která se vine mezi stromy. Zídka na sebe váže nové aktivity, dává prostoru další plán, co přitáhne pozornost návštěvníků. Zídka začíná v západní části parku, kde je součástí přírodního dětského hřiště a posezení. Jak prochází prostorem, její forma se postupně mění v jednoduché balvany, mezi trvalkami a trávníkem téměř mizí a stává se šlapákovým chodníkem.
Park je nabízen především dětem, ale dospělí tady najdou také svá místa.

REVITALIZACE ZAHRADY U KULTURNÍHO DOMU BOHUŇOVICE
"ZAHRADA ŠUMĚNÍ VODY"   2020

Zahrada, která se nachází v zadní části kulturního domu, prostupuje každého návštěvníka silným geniem loci. Napomáhá tomu skutečnost, že se vyskytuje v těsné blízkosti vodního toku Trusovka, který je ovšem skrytý za hradbou živého plotu a k uším tak doléhá pouze šumění vody.
Návrh se zaměřuje na podpoření funkce kulturního domu, vložení funkcí nových tak, aby nedošlo k narušení ducha místa. Nové funkce zahrady se snaží o obohacení kulturního života místních i návštěvníků, poskytnutí plnohodnotného prostoru pro svatby, oslavy, promítání, besedy nebo jen příjemná setkání u kávy a posezení v místě nabíjejícím energií. Možnosti uspořádání a využití prostoru jsou rozvrženy na výkrese č. 10 Schémata – Uspořádání mobiliáře.

STUDIE ŘEŠENÍ PLOCHY MEZI PAVILONEM A a E
GASTROCENTRUM VÝSTAVIŠTĚ FLORA   2019

 Řešené území je situováno mezi pavilonem A a E. Leží na spojnici vysoce frekventovaných komunikací, na jedné z nich je také umístěn hlavní vjezd a vstup do areálu výstaviště i do parku. Plocha bude sloužit jako místo pro občerstvení návštěvníků výstav, odpočinek návštěvníků parku a také pro pořádání nejrůznějších drobných akcí oborového i společenského charakteru. V této studii je vedena pod názvem Gastrocentrum.

ateliér Babíčkova 1123/6, Olomouc 779 00, info@gerten.cz